วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
14 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ (ที่พักพยาบาลและโรงอาหาร) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 มิ.ย. 67 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 มิ.ย. 67 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 มิ.ย. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
13 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องสำอางค์ 1 ห้อง) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 มิ.ย. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
12 มิ.ย. 67 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
12 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 มิ.ย. 67 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
11 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 มิ.ย. 67 ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ฯ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
10 มิ.ย. 67 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ (ที่พักพยาบาลและโรงอาหาร) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
07 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
06 มิ.ย. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
06 มิ.ย. 67 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
05 มิ.ย. 67 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
05 มิ.ย. 67 เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
05 มิ.ย. 67 ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
05 มิ.ย. 67 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ (ที่พักพยาบาลและโรงอาหาร) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
05 มิ.ย. 67 ร่างชอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา
31 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
30 พ.ค. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
30 พ.ค. 67 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
29 พ.ค. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
29 พ.ค. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
29 พ.ค. 67 ประกาศดับไฟฟ้า ม.ย่านมัทรี — ข่าวเด่น
29 พ.ค. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น
24 พ.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
24 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
24 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ชุดทดสอบ เพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
23 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
23 พ.ค. 67 ประกาศดับไฟฟ้า ม.ย่านมัทรี — ข่าวเด่น
23 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
21 พ.ค. 67 📌 แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตามประกาศปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ วันหยุดวันวิสาขบูชา — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แจ้งปิดปรับปรุงศูนย์อาหารฯ (พื้นที่ ม.ในเมือง) เนื่องจากปรับปรุงพื้นกระเบื้องภายใน — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ) — ข่าวเด่น
21 พ.ค. 67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ( — ข่าวเด่น
17 พ.ค. 67 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
16 พ.ค. 67 ผลการพิจารณาคัดเลือกภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
16 พ.ค. 67 การต่อสัญญาเช่าผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
14 พ.ค. 67 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
14 พ.ค. 67 รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการกรณี มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน
14 พ.ค. 67 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ — ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศผลสอบ
08 พ.ค. 67 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนการสอนตามแนวฐานวิถีชีวิตใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
03 พ.ค. 67 ผลการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
03 พ.ค. 67 รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ — ข่าวเด่น
02 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีขนส่งและกระจายสินค้า ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
02 พ.ค. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
01 พ.ค. 67 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ — ข่าวเด่น