ค่านิยมหลัก

ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (NSRU)  คือ
“ความรักผูกพันต่อองค์กรและการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง”

อัตลักษณ์

เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา   

เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรู้สึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือร้น ตั้งใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และในการดําเนินชีวิตประจําวันได้

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create)  และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

มีจิตอาสา
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการเสียสละเวลา อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันกำหนดไว้

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

--------------------

แหล่งอ้างอิง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


  • 22 มีนาคม 2567
Share: