ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 056-219100 ต่อ 1100
 • chairat.p@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

รองอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 2100
 • satorn.s@nsru.ac.th

อาจารย์ ภาสกร วรอาจ

รองอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 1107
 • phassakorn.w@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

รองอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 1105
 • wavwan.c@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร

รองอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 1104
 • samya.i@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ

รองอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 1102
 • benchaporn.r@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี
 • 097-9245803
 • sarawana.s@nsru.ac.th

อาจารย์ ปรัศนีย์ นัยนานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 1176
 • pratsanee.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

ผู้ช่วยอธิการบดี
 • 056-219100 ต่อ 1117
 • chiangtawan.y@nsru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • suchat.s@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • voravit.p@nsru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 056-219100 ต่อ 2500
 • tinnapan.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 056-219100 ต่อ 2301
 • santi.p@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 056-219100 ต่อ 1500
 • pongsak.s@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 056-219100 ต่อ 1201,1202
 • pranee.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • 056-219100 ต่อ 1136
 • teeraporn.p@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • 056-219100 ต่อ 1139
 • somboon.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน
 • 0812880789
 • orrathai.i@nsru.ac.th

นางสุกัญญา มีวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง
 • 056-219100 ต่อ 1110
 • sukanya.m@nsru.ac.th

นางนภัสนันท์ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 • 056-219100 ต่อ 1128
 • napasnun.b@nsru.ac.th

นางสาวกัญญณัฐ ประเสริฐศิริภัทร

ผู้ช่วยเลขานุการ
 • 056-219100 ต่อ 1116
 • kanyanat.p@nsru.ac.th

นางพรทิพย์ บัวประทุม

ผู้ช่วยเลขานุการ
 • 056-219100 ต่อ 1116
 • porntip.b@nsru.ac.th
 • 17 เมษายน 2567
Share: