ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่  398  หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ดินและอาคารสถานที่
ที่ดินของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยปัจจุบัน
    -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง จ. นครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
    -  ที่ดินของศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน ตำบลย่านมัทรี   อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   ห่างจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน  14 กิโลเมตร จำนวนประมาณ  500  ไร่  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทำระบบภูมิสถาปัตย์และออกแบบอาคาร  ตลอดจนจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่  เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ  และได้มีการก่อสร้างอาคารบางส่วนแล้ว เช่น อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร   อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อาคารวิจัยแปรรูปอาหารและการตรวจสอบคุณภาพ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
    -  ที่ดินศูนย์การศึกษาเขาแรด  สำหรับจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ติดเชิงเขาแรด  หลังโรงเรียนพลตำรวจภูธร  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เนื้อที่ 63 ไร่  3 งาน 64 ตารางวา
    -  ที่ดินศูนย์การศึกษาหนองกรด  สำหรับการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่  ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 16 ไร่ จากทรัพยากรด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยเฉพาะที่ดินของศูนย์การศึกษา  สามารถนำมาใช้ปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนและการขยายตัวของนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี  ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางหนึ่งของการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ในทางอ้อม  ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี
    -   ที่ดินบริเวณพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับจัดการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรเนื้อที่ ประมาณ 1,000 ไร่ 


อาคารเรียน อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  398  หมู่ 9 อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ มีอาคารเรียนทั้งสิ้น  17  อาคาร  ดังนี้
        อาคาร  1  คณะวิทยาการจัดการ
        อาคาร  2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        อาคาร  3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        อาคาร  4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        อาคาร  5  อาคารเรียนรวมขนาดเล็ก 2 ชั้น บริเวณชั้นบนมีห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ ห้อง 511 และห้อง 512 บริเวณชั้นล่างอาคาร ใช้เป็นสำงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร และร้านกาแฟ
        อาคาร  6  อาคารคหกรรมศาสตร์
        อาคาร  7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        อาคาร  8 ศูนย์วิทยบริการ (อาคารหอสมุดเก่า)
        อาคาร  9  คณะครุศาสตร์
        อาคาร  10  คณะวิทยาการจัดการ
        อาคาร  11  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        อาคาร  12  อาคารบรรณราชนครินทร์ (ต่อเติมเป็นอาคารเดียวกับ อาคาร  ๘ อาคารหอสมุดเก่า)
        อาคาร  13  ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        อาคาร  14  อาคารเรียนรวม อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
        อาคาร  15  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ภาษา
        อาคาร  16  อาคารเรียนศิลปะ
        อาคาร  17  อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
        ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารเก่า   ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า  20  ปี  (Renovate)  ให้อยู่ในสภาพใหม่  พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย  อาทิ  อาคาร  4  อาคาร  7  อาคาร  8 (อาคารหอสมุดเก่า)  ส่วนนี้อยู่ระหว่างดำเนินกากรเพื่อปรับปรุงอาคารใน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ได้แก่ อาคาร 9  หอวัฒนธรรม และอาคารโรงอาหาร  เป็นต้น

ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมีอาคารเรียนและกิจกรรมดังนี้
        อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
        อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี
        อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
        อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
        อาคาร 6 โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์
        อาคาร 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาขาวิชานาฏศิลป์
        อาคาร 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
        อาคาร 9 อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ ซึ่งได้เริ่มเปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 /2556  และยังใช้เป็นอาคารเรียนรวม  ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
        อาคาร  10  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และใช้เป็นสำนักงานอำนวยการย่านมัทรี ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่อีก  3  อาคาร  ได้แก่อาคารเรียนรวม  6  ชั้น  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  จำนวน  50  ห้อง  และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  398  หมู่ 9 อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
มีอาคาร ดังนี้

        อาคารพลศึกษา  จำนวน  1  หลัง
        หอประชุม  จำนวน  1  หลัง
        สโมสรอาจารย์  จำนวน  1  หลัง
        อาคารกิจการนักศึกษา  จำนวน  1  หลัง
        บ้านพักอาจารย์  จำนวน  ๗๓  หลัง ปัจจุบันเหลือเพียง 50 หลัง
        แฟลตที่พัก  จำนวน  3  หลัง
        หอพักอาจารย์ชาย  จำนวน  1  หลัง
        หอพักอาจารย์หญิง  จำนวน  3  หลัง ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นหอพักนักศึกษาหญิงนานาชาติ (จีน) และสำนักงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
        หอพักรับรอง  จำนวน  1  หลัง
        โรงเก็บรถยนต์  จำนวน  1  หลัง
        ที่ทำการฝ่ายอาคารสถานที่  จำนวน  1 หลัง
        หอพักนักศึกษา  จำนวน  1  หลัง
        โรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง

ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มีอาคาร ดังนี้

        บ้านพักอธิการบดี 1 หลัง
        บ้านพักเจ้าหน้าที่  1 หลัง
        โรงเก็บของ 1 หลัง
        โรงเก็บของและเลี้ยงสัตว์ของคณะเกษตร 5 หลัง
        บ้านพักครู บ้านใต้ถุนไม้  6 หลัง
        เรือนเพาะชำ 1 หลัง
        อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง (กำลังก่อสร้าง)
        อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง ปัจจุบันเริ่มเปิดให้บริการนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556
        อาคารกิจกรรมนักศึกษา  1  หลัง

  • 22 มีนาคม 2567
Share: