มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์
0 5621 9100-29
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
งานประชาสัมพันธ์ 0
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในอื่นๆ คลิก
หมายเลขโทรสาร
0 5688 2522
อีเมล
งานประชาสัมพันธ์ prnsru@nsru.ac.th
งานธุรการมหาวิทยาลัยฯ saraban@nsru.ac.th
Social Media
พิกัด GPS อ.เมืองนครสวรรค์
15.6882, 100.1063
พิกัด GPS ย่านมัทรี อ.พยุหคีรี
15.5411, 100.1232

คณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน 2102
อีเมล education@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน ย่านมัทรี 15.5416, 100.1248

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ภายใน 2301
โทรสาร 0 5688 2731
อีเมล ait@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน อ.เมือง 15.6894, 100.1071

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน 2200
โทรสาร 0 5688 2522-29 ต่อ 23
อีเมล hss@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน อ.เมือง 15.6890, 100.1068

คณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ภายใน 2400
โทรสาร 0 5688 2707
อีเมล ms@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน อ.เมือง 15.6891, 100.1074

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ภายใน 1401, 1402
โทรสาร 0 5688 2531
อีเมล science@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน อ.เมือง 15.6899, 100.1062

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล apr@nsru.ac.th
regis@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน ย่านมัทรี 15.5412, 100.1232

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ภายใน 1501
โทรสาร 0 5688 2244
อีเมล OfficeCenter@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน อ.เมือง 15.6869, 100.1063
Facebook ARITC.NSRU
YouTube @aritconline

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ภายใน 1135
อีเมล artculture@nsru.ac.th
พิกัดสำนักงาน อ.เมือง 15.6886, 100.1084

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พิกัดสำนักงาน ย่านมัทรี 15.5500, 100.1243
  • 21 เมษายน 2567
Share: