ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • swarng@hotmail.com

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • jarintes@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • sam.chiya19@hotmail.com

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • somyotp@nu.ac.th

นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประกิจ ณรงค์ตะณุพล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศรินทิพย์ งามนิล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • 1100
 • chairat.p@nsru.ac.th

นายอดุลย์ ศรีประทักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • tatong00@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • 0812880789
 • orrathai.i@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 • 1201,1202
 • pranee.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 • 056-219100 ต่อ 2100
 • satorn.s@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • supachai.t@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ดร.สมพร พูลพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ภาสกร วรอาจ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 • 1107
 • phassakorn.w@nsru.ac.th
 • 17 เมษายน 2567
Share: