Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
12 พฤษภาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23