🔰การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)🔰
📢ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
🟣โดยทีมวิทยากรจากสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย
1. รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. รศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผศ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ประธานเครือข่ายภาคเหนือสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
‼️ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฟรี
🗓 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
🕗 เวลา 8.30 - 16.00 น.
🏣 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)
🟡หัวข้อในการบรรยาย
- ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- ทักษะการปรึกษาเบื้องต้น
- ฝึกปฏิบัติการให้บริการปรึกษาแบบรายบุคคล
📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
☎️ 056-219100 ต่อ 1204 และ 1212
✉️ E-mail : regis@nsru.ac.th

ไฟล์แนบ

Share: