🔰การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ระดับปริญญาตรี)🔰
📢ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
🔵โดยทีมวิทยากรจากสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย
1. ผศ.ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. อาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ประธานเครือข่ายภาคเหนือสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
‼️ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฟรี
🗓 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
🕗 เวลา 8.30 - 16.00 น.
🏣 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)
🟡หัวข้อในการบรรยาย
- ความท้าทายและการเข้าใจในพฤติกรรม
- อารมณ์และสถานการณ์ปัจจุบันในวัยรุ่น
- มองปัญหาและความรู้สึกอย่างเข้าใจ
- ศาสตร์และศิลป์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
☎️ 056-219100 ต่อ 1204 และ 1212
✉️ E-mail : regis@nsru.ac.th

ไฟล์แนบ

Share: