วันที่ 20 ก.พ.67 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อม ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย

Share: