ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นางสุกัญญา มีวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 แล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่ละส่วนราชการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปี 2565 และปี 2566 มีข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2565 จำนวน 11 ราย ได้แก่ ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย ผศ.ประจักร์ รอดอาวุธ ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ ผศ.ศรวณะ แสงสุข ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ นางนิภาพร ภู่ธราภรณ์ ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล ผศ.พรสิริ เอี่ยมแก้ว ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ ผศ.สุธาทิพย์ งามนิล และ รศ.อรสา เตติวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ ช้างเผือก จำนวน 1 ราย ได้แก่ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 5 ราย ได้แก่ ผศ.ดาเรศ นฤมล ผศ.ธิติมา วทานียเวช ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา นางสาวพงษ์ลดา คงหอม และผศ.มยุรี บุญโต หลังเสร็จสิ้นพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายในครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ------------------------------------------------------ #102ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ #102NSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #NakhonSawanRajabhatUniversity #NSRU #ราชภัฏนครสวรรค์ต้านคอรัปชั่น #GrowthGoals #NSRUforSDGs ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th -

Share: