เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ วันที่ 10 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 39 รูป เนื่องวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2567 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม

Share: