วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม : การส่งเสริมและความรู้แก่นักศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน ผู้ช่วยอธิการบดี และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบให้แก่นักศึกษา และเพื่อเพิ่มค่าระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการบรรยายความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ นางขวัญฤทัย ฤทธิ์เรืองเดช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ 

Share: