วันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาฯมหาวิทยาลัย ชั้น3 อาคาร 10

Share: