Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    25 กรกฎาคม 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณบดี​ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน​ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ ระยะ​ 20​ ปี​ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย​ ระยะที่​ 1 การพิจารณา​ปรับปรุง​กำหนดตำแหน่ง​ ผศ.​ รศ.
25 กรกฎาคม 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณบดี​ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน​ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ ระยะ​ 20​ ปี​ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย​ ระยะที่​ 1 การพิจารณา​ปรับปรุง​กำหนดตำแหน่ง​ ผศ.​ รศ.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23