Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แถลงข่าวการจัดงาน การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดงานฉลองครบรอ

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แถลงข่าวการจัดงาน การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดงานฉลองครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “97 ปีแห่งการพัฒนา” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ต่างๆ อาทิ โครงงานคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว การแข่งขัน A-Math และซูโดกุ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.nsru.ac.th ส่วนการจัดงานฉลองครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “97 ปีแห่งการพัฒนา” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เผยว่า เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 97ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมากมายขึ้นในเดือนสิงหาคม อาทิ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ, การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4, กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ, การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง, กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง, พิธีคารวะบูรพาจารย์ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ, กิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมสี่ภาค ครั้งที่ 2, กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและการจัดหางาน, กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรกับเครือข่ายผู้ประกอบการสู่หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่, กิจกรรม WIL มหาวิทยาลัยในสถานประกอบการ,กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับเครือข่าย คณะวิทยาการจัดการภาคเหนือ, นิทรรศการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น, นิทรรศการในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 97 ปี,การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 97 ปี, มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ ๙๗ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นิทรรศการหมุนเวียนแบบไทยอนุรักษ์ฯ, นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเพื่อวิสาหกิจ, โครงการกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด, โครงการแข่งขัน Robot ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) และศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th โทรศัพท์ 056-219100-29
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แถลงข่าวการจัดงาน การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดงานฉลองครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “97 ปีแห่งการพัฒนา” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ต่างๆ อาทิ โครงงานคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว การแข่งขัน A-Math และซูโดกุ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.nsru.ac.th ส่วนการจัดงานฉลองครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “97 ปีแห่งการพัฒนา” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เผยว่า เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 97ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมากมายขึ้นในเดือนสิงหาคม อาทิ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ, การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4, กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ, การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง, กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง, พิธีคารวะบูรพาจารย์ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ, กิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมสี่ภาค ครั้งที่ 2, กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและการจัดหางาน, กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรกับเครือข่ายผู้ประกอบการสู่หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่, กิจกรรม WIL มหาวิทยาลัยในสถานประกอบการ,กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับเครือข่าย คณะวิทยาการจัดการภาคเหนือ, นิทรรศการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น, นิทรรศการในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 97 ปี,การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 97 ปี, มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ ๙๗ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นิทรรศการหมุนเวียนแบบไทยอนุรักษ์ฯ, นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเพื่อวิสาหกิจ, โครงการกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด, โครงการแข่งขัน Robot ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) และศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th โทรศัพท์ 056-219100-29

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23