Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก"

วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นวิทยากร รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ได้ขึ้นบรรยาย โดยมีคณาจารย์และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 ท่าน ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้แหล่งทุนภายนอก" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นวิทยากร รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ได้ขึ้นบรรยาย โดยมีคณาจารย์และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 ท่าน ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23