Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”

วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:28 น.

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหานครสวรรค์ *************** กำหนดการ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา - นายภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม - อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผอ.ศูนย์/สำนัก ประกอบพิธีหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ - เชิญผู้ร่วมพิธีทำบุญและหล่อเทียน ตามลำดับ - เสร็จพิธี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา (ตามนัดหมาย) พร้อมกันบริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำบุญและหล่อเทียน ตามลำดับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหานครสวรรค์ *************** กำหนดการ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา - นายภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม - อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผอ.ศูนย์/สำนัก ประกอบพิธีหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ - เชิญผู้ร่วมพิธีทำบุญและหล่อเทียน ตามลำดับ - เสร็จพิธี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา (ตามนัดหมาย) พร้อมกันบริเวณปะรำพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำบุญและหล่อเทียน ตามลำดับ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:28 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23