Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

"การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning)ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 4 ก.ค.62 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประชุมสรุปโครงการแจ้งข้อมูล ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning)ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-25 มิถุนายน 2562 ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อยกระดับครูผู้สอนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าสากล ซึ่งใช้ในการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่21 สร้างครูให้มีบูรณาการมีทักษะความรู้ การใช้เครื่องมือและกำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและกำหนดกิจกรรมการเรียนได้เมาะสมด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายตลอดจนช่วยให้ครูเกิดความพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น
วันที่ 4 ก.ค.62 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประชุมสรุปโครงการแจ้งข้อมูล ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning)ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-25 มิถุนายน 2562 ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อยกระดับครูผู้สอนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าสากล ซึ่งใช้ในการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่21 สร้างครูให้มีบูรณาการมีทักษะความรู้ การใช้เครื่องมือและกำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและกำหนดกิจกรรมการเรียนได้เมาะสมด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายตลอดจนช่วยให้ครูเกิดความพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23