Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อาจารย์-บุคลากร ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้

วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15:41 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    26 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
26 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15:41 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23