Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารนักศึกษา มร.นว.

วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13:51 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์องค์การบริหารนักศึกษา ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่าพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนต่อไป องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นองค์กรสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมและดูแลการบริหารงานจากกองพัฒนานักศึกษา จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษาได้ทุ่มเททำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เสียสละเพื่อบุคคลอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีจิตอาสาที่แท้จริง ทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างที่งดงามให้แก่นักศึกษาทุกคน
วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์องค์การบริหารนักศึกษา ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่าพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนต่อไป องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นองค์กรสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมและดูแลการบริหารงานจากกองพัฒนานักศึกษา จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษาได้ทุ่มเททำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เสียสละเพื่อบุคคลอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีจิตอาสาที่แท้จริง ทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างที่งดงามให้แก่นักศึกษาทุกคน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13:51 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23