Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า มร.นว. เตรียมจัดงาน 96 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง

วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16:30 น.

    วันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าฯ และได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบมา ซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรมาแล้ว 8 ท่าน ซึ่งในคราวการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มอบให้แก่นายประเทือง เหมือนเตย และนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ และในครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่ ดร.บุหลง ศุภศิลป์ และนางศศิวรรณ ขาวพราย จากนั้นได้ประชุมตามวาระต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม เนื่องในวาระครบ 8 รอบ (96 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแต่งตั้งและจดทะเบียนคณะกรรมการ การดำเนินการเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล "สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์" ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเครื่องบูชา และการวางแผนเตรียมการจัดงาน "96 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง" ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจองโต๊ะ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเร็วๆ นี้
วันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าฯ และได้ปฏิบัติต่อเนื่องสืบมา ซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรมาแล้ว 8 ท่าน ซึ่งในคราวการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มอบให้แก่นายประเทือง เหมือนเตย และนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ และในครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่ ดร.บุหลง ศุภศิลป์ และนางศศิวรรณ ขาวพราย จากนั้นได้ประชุมตามวาระต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม เนื่องในวาระครบ 8 รอบ (96 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแต่งตั้งและจดทะเบียนคณะกรรมการ การดำเนินการเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล "สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์" ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเครื่องบูชา และการวางแผนเตรียมการจัดงาน "96 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง" ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจองโต๊ะ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเร็วๆ นี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23