Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มร.นว. ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 11:36 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีการหารือเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีการหารือเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 11:36 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23