Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ศึกษาดูงาน งานกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15:32 น.

    วันที่ 14 กันยายน 2561 องค์การนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้าศึกษาดูงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) จากนั้น องค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้เข้าศึกษาดูงานองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครสรรค์ โดยมีนายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาต่อไป
วันที่ 14 กันยายน 2561 องค์การนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้าศึกษาดูงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) จากนั้น องค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้เข้าศึกษาดูงานองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครสรรค์ โดยมีนายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15:32 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23