Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 สัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17:06 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จ.อุตรดิตถ์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / การเมืองสู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด สืบเนื่องมาจาก รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 เขียนว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามมหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัมนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล และเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ นักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 36 และนักศึกษาภาคปกติ เอกกระบวนการบริหารงานยุติธรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจเลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป รวม 320 คน
วันที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จ.อุตรดิตถ์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / การเมืองสู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด สืบเนื่องมาจาก รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 เขียนว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามมหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัมนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล และเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ นักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 36 และนักศึกษาภาคปกติ เอกกระบวนการบริหารงานยุติธรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจเลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป รวม 320 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17:06 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23