Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16:35 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีต่อบูรพาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นพิธีการที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการชุมชนทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ มีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปร่วมพิธี
วันที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีต่อบูรพาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นพิธีการที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการชุมชนทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ มีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปร่วมพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16:35 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23