Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 14:12 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 5 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ "การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่า การจัดฏครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้ และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืนนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ดี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจร่วมโครงการกว่า 80 คน
วันที่ 5 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการ "การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่า การจัดฏครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้ และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืนนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ดี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจร่วมโครงการกว่า 80 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 14:12 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23