Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.นว. เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ เทศน์มหาชาติมหากุศลและผ้าป่าการศึกษา

วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:57 น.
ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการประชุมรายงานบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้ากาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 และการจัดหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ เทศน์มหาชาติมหากุศลและผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี การเทศน์มหาชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการประชุมรายงานบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้ากาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 และการจัดหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ เทศน์มหาชาติมหากุศลและผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี การเทศน์มหาชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:57 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 9 อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23