Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:34 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.68 คุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 คุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 3 กาบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 กาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 คุณภาพระดับดี สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีคุณภาพระดับดี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.68 คุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 คุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 3 กาบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 กาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 คุณภาพระดับดี สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มีคุณภาพระดับดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:34 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23