Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมเตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:14 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในส่วนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อย ในวันที่ 4 และ 6 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมเสมือนจริง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งในวันที่ 7 พฤศจิกายน จะมีการแถลงข่าวบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้บัณฑิตรายงานตัวในระหว่างวันวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ http://www.nsru.ac.th/graduate บัณฑิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และหน้า Facebook page พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.นครสวรรค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในส่วนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อย ในวันที่ 4 และ 6 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมเสมือนจริง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งในวันที่ 7 พฤศจิกายน จะมีการแถลงข่าวบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้บัณฑิตรายงานตัวในระหว่างวันวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ http://www.nsru.ac.th/graduate บัณฑิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และหน้า Facebook page พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:14 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23