Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    วันที่ 14 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยอาจารย์ปราณี เนรมิตร รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาใหม่ จำนวน 256 คน แบ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 7 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 36 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 33 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 180 คน
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยอาจารย์ปราณี เนรมิตร รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาใหม่ จำนวน 256 คน แบ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 7 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 36 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 33 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 180 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23