Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นศ.สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น จัดสัมมนาสิทธิมนุษยชนกับแนวทางการบริหารจัดการ เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม"

วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:11 น.
หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับแนวทางการบริหารจัดการ เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม" ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายนิติพล อินทร์ชู ตัวแทนนักศึกษาคณะผู้ดำเนินงาน เผยว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสิทธิชุมชน โดยเฉพาะสิทธิในที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง ที่ยังคงมีวิถีวัฒนธรรมแห่งการพึ่งพิงและอยู่ร่วมกันกับป่ามาเป็นเวลานาน จึงจัดจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแทนชุมชน เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และผู้ที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติ ครม. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเสนอแนวทางปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวรอบป่ากันชนห้วยขาแข้ง และเพื่อร่วมกันหาข้อสรุปเชิงนโยบาย เสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เล็งเห็นความสำคัญเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สู่การบริหารจัดการพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ มีความเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายพงศา ชูแนว อนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรและสิทธิเพื่อการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนายพฤ โอ่โดเชา ตัวแทนเครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และตัวแทนเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามแนวรอบป่ากันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีไปจนถึงเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาผู้สนใจในประเด็นการสัมมนา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับแนวทางการบริหารจัดการ เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม" ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายนิติพล อินทร์ชู ตัวแทนนักศึกษาคณะผู้ดำเนินงาน เผยว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสิทธิชุมชน โดยเฉพาะสิทธิในที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง ที่ยังคงมีวิถีวัฒนธรรมแห่งการพึ่งพิงและอยู่ร่วมกันกับป่ามาเป็นเวลานาน จึงจัดจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแทนชุมชน เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และผู้ที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติ ครม. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเสนอแนวทางปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวรอบป่ากันชนห้วยขาแข้ง และเพื่อร่วมกันหาข้อสรุปเชิงนโยบาย เสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เล็งเห็นความสำคัญเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สู่การบริหารจัดการพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ มีความเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายพงศา ชูแนว อนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรและสิทธิเพื่อการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนายพฤ โอ่โดเชา ตัวแทนเครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และตัวแทนเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามแนวรอบป่ากันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีไปจนถึงเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาผู้สนใจในประเด็นการสัมมนา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:11 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23