Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นศ.สาขารัฐศาสตร์ จัดสัมมนา "นวัตกรรมความรู้ในระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0"

วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:50 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมความรู้ในระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0" ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายเกรียงไกร ทองโอกาส ผู้แทนนักศึกษาคณะผู้ดำเนินงาน กล่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนวัตกรรมทางความรู้ระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิติทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสงห์ชัย ทุ่งทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 350 คน โดยหวังว่าสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมความรู้ระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0 ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมความรู้ในระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0" ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายเกรียงไกร ทองโอกาส ผู้แทนนักศึกษาคณะผู้ดำเนินงาน กล่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนวัตกรรมทางความรู้ระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิติทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสงห์ชัย ทุ่งทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 350 คน โดยหวังว่าสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมความรู้ระดับอุดมศึกษาในยุค 4.0 ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:50 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23