Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชั้นเรียน

วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:37 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้นำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และดร.ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลูกฝันค่านิยมของกลุ่มผู้นำให้เป็นกลุ่มต้นแบบของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะการทำงานภายใต้แรงกดดันรอบด้าน และเป็นการส่งเสริมการแก้ปัญหาร่วมกันโดยคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทางสโมสรหลากหลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ วงษ์สกุล (บุญสาธร) คุณทศพร ลี้เทียน คุณบุญรัก วรินทร์รักษ์ และคุณอรทัย วรินทร์รักษ์ มีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประมาณ 200 คน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้นำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และดร.ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลูกฝันค่านิยมของกลุ่มผู้นำให้เป็นกลุ่มต้นแบบของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะการทำงานภายใต้แรงกดดันรอบด้าน และเป็นการส่งเสริมการแก้ปัญหาร่วมกันโดยคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทางสโมสรหลากหลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ วงษ์สกุล (บุญสาธร) คุณทศพร ลี้เทียน คุณบุญรัก วรินทร์รักษ์ และคุณอรทัย วรินทร์รักษ์ มีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประมาณ 200 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10:37 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23