Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บริจาคโลหิต

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:47 น.
ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ กับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือรับบริจาคโลหิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้มาบริจาคโลหิตเป็นอันดับ 1 ในประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมโลหิตจำนวน 501 ยูนิต ในโอกาสเดียวกัน นางสาวชิดชนก ธเนศตรีรัตน์ พนักงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ กับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือรับบริจาคโลหิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้มาบริจาคโลหิตเป็นอันดับ 1 ในประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมโลหิตจำนวน 501 ยูนิต ในโอกาสเดียวกัน นางสาวชิดชนก ธเนศตรีรัตน์ พนักงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2558

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:47 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23