Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

31 มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:26 น.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ ทางราชการโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นควรแก้ไขข้อความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ให้กำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ (ที่มา : www.culture.go.th) ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นผู้แทนในการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปกครองบ้านเมืองของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และวัฒนธรรมให้สามารถรักษาความเป็นชาติไทยไว้ได้สืบไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ด้วย โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการพลเรือนทราบและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนช สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ ทางราชการโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นควรแก้ไขข้อความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ให้กำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ (ที่มา : www.culture.go.th) ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นผู้แทนในการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปกครองบ้านเมืองของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และวัฒนธรรมให้สามารถรักษาความเป็นชาติไทยไว้ได้สืบไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ด้วย โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการพลเรือนทราบและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนช สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:26 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23