Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

NSRUBi จับมือคณะเทคโนฯ กับสาขาการตลาด จัดอบรม "เปลี่ยนวิจัยบนหิ้ง มาขึ้นห้าง"

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:24 น.
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน กล่าวรายงาน สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE" หรือ "เปลียนหจัยบนหิ้ง มาขึ้นห้าง" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะคณะเทคโนโลยีการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (4)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจ และแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประกอบเป็นธุรกิจได้จริง และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่จากแนว ความคิดใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน กล่าวรายงาน สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE" หรือ "เปลียนหจัยบนหิ้ง มาขึ้นห้าง" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะคณะเทคโนโลยีการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (4)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจ และแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประกอบเป็นธุรกิจได้จริง และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่จากแนว ความคิดใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:24 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23