Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:20 น.
ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นับว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถึง ๒ สมัย รวมระยะเวลา ๖ ปี แห่งการพัฒนาสถาบันจนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 2 สมัย มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนโยบายอุดมศึกษา ซึ่งเคยได้รับความไว้วางใจจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร การเมืองการปกครอง เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ ของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง อยู่คู่ท้องถิ่นมากว่า ๙๓ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู จนมาเป็นมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานในตำแหน่งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นับว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถึง ๒ สมัย รวมระยะเวลา ๖ ปี แห่งการพัฒนาสถาบันจนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 2 สมัย มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนโยบายอุดมศึกษา ซึ่งเคยได้รับความไว้วางใจจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร การเมืองการปกครอง เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ ของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง อยู่คู่ท้องถิ่นมากว่า ๙๓ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู จนมาเป็นมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานในตำแหน่งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:20 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23