Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ต้อนรับ กกอ.สัญจร ครั้งที่ 8

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:18 น.
ห้องอมราวดี อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กกอ. นายวีระ พลอยครบุรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการ กกอ.สัญจร ครั้งที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อบรับ ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กกอ. นายวีระ พลอยครบุรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการ กกอ.สัญจร ครั้งที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อบรับ ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:18 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23