Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. จัดปัจฉิมนิเทศ 58 บุ๋ม ปนัดดา และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายเสริมสร้างศักยภาพนศ.ก่อนจบการศึกษา

วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:12 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 1,900 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวปัจฉิมโอวาท ให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและในชีวิตให้มากที่สุด จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "บุคลิกภาพที่ดี : ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรกว่าที่คิด" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากความสามารถและประสบการณ์ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในการให้ความรู้ ข้อคิด แรงบันดาลใจ แนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต รวมถึงการปลุกพลังความคิดกับการสร้างชีวิตใหม่ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง "เตรียมตัวรอบด้านก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นใจ" โดยมีอาจารย์ชนิกา พรหมมาศ อาจารย์พิมรา ทองแสง และอาจารย์พรพรรณ โพธิสุวรรณ ร่วมเสวนา และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการบรรยายแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง วิทยากรโดย อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้มากมายแล้ว ยังได้แนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปอีกด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 1,900 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวปัจฉิมโอวาท ให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและในชีวิตให้มากที่สุด จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "บุคลิกภาพที่ดี : ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรกว่าที่คิด" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากความสามารถและประสบการณ์ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในการให้ความรู้ ข้อคิด แรงบันดาลใจ แนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต รวมถึงการปลุกพลังความคิดกับการสร้างชีวิตใหม่ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง "เตรียมตัวรอบด้านก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นใจ" โดยมีอาจารย์ชนิกา พรหมมาศ อาจารย์พิมรา ทองแสง และอาจารย์พรพรรณ โพธิสุวรรณ ร่วมเสวนา และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการบรรยายแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง วิทยากรโดย อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้มากมายแล้ว ยังได้แนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปอีกด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 14:12 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23