Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหารร่วมตัดหวายลูกนิมิต วัดภัทรสิทธาราม

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:40 น.
พระอุโบสถ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

    วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต ในงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา พระอุโบสถ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต ในงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา พระอุโบสถ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:40 น.

สถานที่จัดงาน
พระอุโบสถ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23