Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานวันครู ประจำปี 2557 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:36 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 16 ม.ค.57 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร และครู จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งตรงกันวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ต่อมาเวลา 09.00 น. เป็นพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ได้รับเกียรติจากนายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระธานในพิธี และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับชมการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้น ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และในช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์บริเวณหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 ม.ค.57 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร และครู จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งตรงกันวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ต่อมาเวลา 09.00 น. เป็นพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ได้รับเกียรติจากนายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระธานในพิธี และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับชมการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้น ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และในช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์บริเวณหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:36 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23