Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

หน่วยงานต่างๆ มอบของขวัญแสดงไมตรีจิต อธิการบดี และผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557

วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:11 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ประมวลภาพหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ามอบของขวัญแสดงไมตรีจิต แด่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557
ประมวลภาพหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ามอบของขวัญแสดงไมตรีจิต แด่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:11 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23