Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีปิดกีฬาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 26 "ลับแลเกมส์"

วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:04 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้มด้วย ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สันติ พงษ์พรต รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมอาจารย์ผู้ฝึกสอน ทีมงาน และนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 26 "ลับแลเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 27 ในชื่อ "นครสวรรค์เกมส์" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้จัดขบวนอย่างสวยงามพร้อมจัดการแสดง 3 ชุด ได้แก่ การแสดง "ช้าเจ้าโลม" โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ การแสดงชุด "สายน้ำแห่งชีวิต" โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ และการแสดง "กวนอิมพันมือ" โดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นนักกีฬาร่วมร้องเพลงสามัคคีชุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้มด้วย ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สันติ พงษ์พรต รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมอาจารย์ผู้ฝึกสอน ทีมงาน และนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 26 "ลับแลเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 27 ในชื่อ "นครสวรรค์เกมส์" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้จัดขบวนอย่างสวยงามพร้อมจัดการแสดง 3 ชุด ได้แก่ การแสดง "ช้าเจ้าโลม" โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ การแสดงชุด "สายน้ำแห่งชีวิต" โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ และการแสดง "กวนอิมพันมือ" โดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นนักกีฬาร่วมร้องเพลงสามัคคีชุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:04 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23