Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดีส่งมอบงานให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มรนว.

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันนี้ ได้ลงนามส่งมอบงานให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีทุกฝ่าย และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปจนกว่าการสรรหาอธิการบดีตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่จะเสร็จสิ้น
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันนี้ ได้ลงนามส่งมอบงานให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีทุกฝ่าย และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปจนกว่าการสรรหาอธิการบดีตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่จะเสร็จสิ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23