Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:51 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กราบนมัสการพระพุทธสัพพัญญูฯ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งพื้นที่ในเมืองฯ และย่านมัทรี ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ได้เริ่มดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2557 จนครบวาระ 4 ปี และเมื่อปี 2560 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นครั้งที่ 2 ต่อมาปี 2562 ได้แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ขอลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ของผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ได้พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งอาคารเรียน ศูนย์ประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนให้อาจารย์สร้างงานวิจัยและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยความมานะ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ มากมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กราบนมัสการพระพุทธสัพพัญญูฯ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งพื้นที่ในเมืองฯ และย่านมัทรี ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ได้เริ่มดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2557 จนครบวาระ 4 ปี และเมื่อปี 2560 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นครั้งที่ 2 ต่อมาปี 2562 ได้แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ขอลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ของผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ได้พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งอาคารเรียน ศูนย์ประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนให้อาจารย์สร้างงานวิจัยและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยความมานะ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ มากมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:51 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23