Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาออกแบบจัดอบรมทำหัวโขนเล็ก รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:53 น.
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11

    สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างทักษะเรียนรู้ สืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย สู่การถ่ายทอดและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหน้าโขนเล็กและการหล่อหัวโขนเล็ก" ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะผู้จัดการอบรม กล่าวรายงานว่า การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการอบรมหลักสูตรที่ 1 การเขียนหน้าโขนเล็ก และหลักสูตรที่ 2 การหล่อหัวโขนเล็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 โดยได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประดิษฐ์หัวโขน การเขียนหน้าโขน เครื่องประดับ ศิราภรณ์ จากทีมงานกันเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างทักษะเรียนรู้ สืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย สู่การถ่ายทอดและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหน้าโขนเล็กและการหล่อหัวโขนเล็ก" ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะผู้จัดการอบรม กล่าวรายงานว่า การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการอบรมหลักสูตรที่ 1 การเขียนหน้าโขนเล็ก และหลักสูตรที่ 2 การหล่อหัวโขนเล็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 โดยได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประดิษฐ์หัวโขน การเขียนหน้าโขน เครื่องประดับ ศิราภรณ์ จากทีมงานกันเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:53 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23