Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขารัฐศาสตร์ มรนว. จัดสัมมนาทิศทางการเมืองไทย และท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 60

วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:49 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย ในเวทีเรื่อง "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60" ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และสามารถนำองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์สู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชุมชน ทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านการเมืองการปกครอง โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อ "การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเสวนา และช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อ "ท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ บทบาทและทิศทางของผู้นำท้องถิ่นท้องที่กับการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายศิวะ ศิริเสาวลักษ์ มีนายวีระ กิจเฉย เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย ในเวทีเรื่อง "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60" ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และสามารถนำองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์สู่การปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชุมชน ทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านการเมืองการปกครอง โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อ "การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเสวนา และช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อ "ท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ บทบาทและทิศทางของผู้นำท้องถิ่นท้องที่กับการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายศิวะ ศิริเสาวลักษ์ มีนายวีระ กิจเฉย เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:49 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23