วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ จันทร์ดอกไม้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด


นางสาวชิดชนก ธเนศตรีรัตน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไปรับรู้และเล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติด ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน หัวข้อการอบรมได้แก่ การตรวจสารเสพติด วิทยากรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดนครสวรรค์ และผลกระทบที่มีต่อสถานศึกษา วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

Share: