- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา กับองค์กรชั้นนำ โดยประกอบด้วยภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคเอกชน

1.Built Dee 2014 ประสานความร่วมมือโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.บริษัท เอ็นไวร์เซอร์วิส จำกัด ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.บจก. มารุชา 2018 ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาการจัดการ

4. บริษัท ที.แอล.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด พยาน นางสาว กนกวรรณ นุ่มงาม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6. บริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัด ประสานความร่วมมือโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. บริษัท แอสไปร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (hotel nikko bangkok) ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาครัฐบาล

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประสานความร่วมมือโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประสานความร่วมมือโดย คณะครุศาสตร์

5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประสานความร่วมมือโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ประสานความร่วมมือโดย คณะครุศาสตร์ - การแสดงผลงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=cwiensru&set=a.415849627858707

Share: